Fit for the Floor oefeningen voor sporten na complexe bevalling

Algemene Voorwaarden

Lees deze informatie goed door voor je begint.

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Fit for the Floor en zien toe op het gebruik van het interactieve videoplatform van Fit for the Floor dat onder andere toegankelijk is via www.FitfortheFloor.nl (het Platform). Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door Fit for the Floor verstuurde elektronische berichten. Gebruik van het Platform betekent dat met deze disclaimer wordt ingestemd.

Aansprakelijkheid

De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Fit for the Floor niet garanderen dat de informatie op het Platform juist, volledig en/of actueel is. Fit for the Floor is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook – direct en/of indirect – als gevolg van het gebruik van het Platform of de informatie op het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door virussen en andere onbedoelde software.

Fit for the Floor is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform; Fit for the Floor heeft geen controle over die pagina’s.

Bij klachten of opmerkingen: stuur een e-mail naar info@fitforthefloor.nl of gebruik het contactformulier op deze website.
Floor streeft er naar binnen een week te reageren.

Gebruik platform

De gebruiker bekijkt eerst de instructies, geeft aan deze gelezen en begrepen te hebben, ermee akkoord te gaan en vrijwaart FitfortheFloor van aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Platform is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan het Platform te gebruiken zodanig dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

Gebruik van het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Beschikbaarheid platform

Opzegtermijn bij het aangaan van een licentie per maand is één (1) maand. Waarin de opzegging ingaat op de 1e van een nieuwe maand, met tenminste 1 volle maand ertussen.

Bij het aangaan van een vooraf betaald totaal pakket, is tussentijds beëindigen tussentijds mogelijk, voor pakketten vindt geen restitutie plaats.

Fit for the Floor garandeert niet dat het Platform, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. Fit for the Floor is niet aansprakelijk indien het Platform, om welke reden dan ook, op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

Tussentijdse aanpassingen aan het platform zullen zoveel mogelijk op tijden gedaan worden dat het platform weinig gebruikt wordt.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij Fit for the Floor, tenzij anders is vermeld. Niets van het Platform mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fit for the Floor, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden.

Wijzigingen

FftF behoudt zicht het recht de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te kunnen passen. De gebruikers zullen per mail hiervan een kennisgeving ontvangen.

Ongeldigheid

Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.